Professionel

I KBH+ er visionen at udvikle og etablere nye bæredygtige modeller for, hvordan vi kan bruge det etablerede kulturliv til at skabe inklusion og nye mangfoldige fællesskaber for udsatte unge. Med afsæt i en tværsektoriel indsats ønsker vi at bygge bro mellem de unge og uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Unge uden uddannelse eller job:
Det er unge mellem 16-30 år, som er faldet igennem uddannelsessystemet og som har ringe eller ingen tilknytning til netværk, der kan støtte dem i at komme tilbage i uddannelse eller arbejde. Det er karakteristisk for målgruppen, at de har lidt mange nederlag i deres liv, og at de ofte er desillusioneret i forhold til at se deres muligheder for at komme tilbage på sporet af job og uddannelse. Det er unge, der har stået udenfor uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet i længerevarende perioder fra 6 måneder til flere år. Det er sårbare unge, der mangler grundlæggende kompetencer, socialt, uddannelsesmæssigt og relationsmæssigt. De kan have differentierede problematikker, såsom psykiske diagnoser, kriminel baggrund og/eller socioemotionelle vanskeligheder.

 

Positive fællesskaber på tværs af målgrupper:
Det er desuden almindelige unge fra København i alderen 16-30, som KBH+ blander i faciliterede fællesskaber med øvrige målgrupper. Unge der deltager i husets aktiviteter og tilbud, og vil fungere som en del af den motor, der driver de udsatte unge fremad. De unge der kommer i KBH+, uanset udsathed eller beskæftigelsesstatus, skal have mulighed for at møde nogen, der ikke ligner dem selv, som kan inspirere og motivere til nye positive fællesskaber.

 

Fritidsaktiviteter: Fritidsaktiviteterne er en af KBH+ kerneydelser, da et aktivt fritidsliv har positiv indflydelse på unges trivsel og selvforståelse. KBH+ har et varieret udbud af fritidsaktiviteter, hvor unge har mulighed for at deltage sammen med kvalificerede instruktører. Nogle fritidsaktiviteter afvikles som lukkede hold, der kræver tilmelding og andre fritidsaktiviteter er drop-in hold, hvor de unge blot kan møde op. Derudover er fritidsaktiviteterne et led i strategien om at blande målgrupper af unge ved at danne faciliterede fællesskaber, hvor unge på tværs kan lære af hinanden samt blive inspireret til uddannelse og beskæftigelse.

 

Plusforløb: Forløbet er en koordineret indsats, hvor vi gennem et 16-ugers forløb baner vejen til uddannelses-og arbejdsmarkedet ved en håndholdt, relationel og tilpasset indsats. Et individuelt forløb med samtaler, faste aktiviteter, workshops og støtte til den enkelte unge tilrettelægges. Plusforløbet kan indeholde eksempelvis lektiehjælp, hjælp til NemID, snusepraktikker eller følgeskab til aftaler og vil altid indeholde en socialfaglig koordination af den enkelte unges forløb i KBH+.

 

Ungedrevet kultur: I KBH+ har unge mulighed for selv at udvikle egne projekter enten ved at deltage i praksisforløb gennem brobygning eller via en frivillig indsats hos Kulturmagerne. Kulturmagere er en frivillig ungegruppe, som planlægger og udfører events i KBH+. Vi stiller ressourcer til rådighed i forhold til vejledning, faciliterede fællesskaber og det konkrete rum til at afvikle events. Eksempelvis Mad & Snak.